• Kostbaar is de Wijsheid die door Ervaring wordt Verkregen

 • Algemene Voorwaarden

  • ALGEMENE VOORWAARDEN Mir’s Magische Wereld, verder genoemd als MMW. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 63969408 eerder bekend als Divanons

  Artikel 1. DEFINITIES

  • 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of van opdrachten en/of diensten waaronder behandelingen van MMW. De algemene voorwaarden liggen in de praktijk ter inzage
  • 1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
  • 1.3. De gedrag- en beroepsregels van MMW maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

  Artikel 2. AANBIEDINGEN / INTAKE

  • 2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door MMW desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
  • 2.2. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden MMW niet;                         
  • 2.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;
  • 2.4. Voorafgaand aan het eerste consult voert MMW een intakegesprek. Wederpartij is verplicht het gezondheidsprofiel naar waarheid mede te delen. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken;

  Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

  3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat MMW de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden;
  3.2. MMW heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting. MMW verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis).

  3.3. Een overeenkomst voor behandeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

  Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  4.1. MMW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;

  4.2. Bij ziekte van MMW wordt een behandeling verzet. Daarentegen heeft MMW het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden. MMW is niet aansprakelijk voor de uitvoering van een behandeling door deze derden

  4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  MMW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een behandeling, tijdig aan MMW worden verstrekt;

  Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID / GEHEIMHOUDING

  5.1. Behoudens wettelijk voorschrift is MMW verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van MMW, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en rapportages; 

  5.2. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

  5.3. MMW zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan MMW tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij MMW daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

  5.4. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen MMW en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

  Artikel 6. PRIJZEN

  6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die MMW in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

  6.2. Indien tijdens de periode van behandeling belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MMW gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

  Artikel 7. BETALING
  7.1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

  7.2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de wettelijke aanmaningskosten verschuldigd met een minimum bedrag van € 40,00 inclusief BTW;

  7.3. In geval van een gezamenlijke opdracht zoals bijvoorbeeld ouderlijk gezag, is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

  7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

  7.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is MMW alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

  Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS

  MMW zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De verslagen en dossier behoren in eigendom toe aan MMW zulks op grond van de Auteurswet en m.n. artikel 10. e.v.;

  Artikel 9. ANNULERING
  9.1. Indien het niet mogelijk is, dat de behandeling op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling MMW hiervan op de hoogte te stellen;

  9.2. Indien een afgesproken behandeling 24 uur voor deze behandeling wordt geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, wordt 50 % van de behandeling in rekening gebracht bij de wederpartij;

  9.3. Indien MMW door overmacht, wijziging in de overeenkomst, enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de behandeling kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt;

  9.4. Indien de behandeling wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade welke MMW lijdt voor rekening van de wederpartij te komen;

  Artikel 10. KLACHTEN

  10.1. Klachten over de uitvoering van de behandeling dienen door de wederpartij binnen 2 dagen na voltooiing van de behandeling te worden gemeld aan MMW. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. MMW zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclamatie schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MMW in staat is adequaat te reageren;

  10.2. Indien een klacht gegrond is, zal MMW te hare keuze respectievelijk een nieuwe behandeling aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;

  10.3. Reclamatie is niet mogelijk indien:

  – de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;

  – in geval van bijwerkingen van tijdelijke aard;

  – de klacht is ontstaan door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van MMW

  – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens MMW (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

  Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

  11.1. MMW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  – wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

  – na het sluiten van de overeenkomst MMW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

  – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  – er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;

  11.2. Voorts is MMW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

  11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MMW op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien MMW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

  11.4. MMW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

  12.1. MMW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) noch voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MMW;

  12.2. MMW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

  12.3. De aansprakelijkheid van MMW voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 1.000,00 (Zegge: duizend euro); Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MMW in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

  12.4. Wederpartij MMW altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

  12.5. MMW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals bijwerkingen na behandeling, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

  12.6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor MMW voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

  12.7. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MMW, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

  12.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

  12.9. Wederpartij is bekend met de op de goederen aangebrachte waarschuwingen aan de consument. MMW is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die wederpartij en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik en/of consumptie van de goederen;

  12.11. De wederpartij vrijwaart MMW tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

  12.12. MMW is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. MMW zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MMW is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door MMW namens wederpartij zijn ingeschakeld;

  Artikel 13. OVERMACHT

  13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

  13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MMW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MMW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MMW worden daaronder begrepen;

  13.3. MMW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MMW haar verplichtingen had moeten nakomen;

  13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

  13.5. Voor zover MMW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MMW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;

  Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door MMW aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
  14.2. MMW is in de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt MMW voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
  14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van MMW te leveren. Hij is eveneens verplicht MMW op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan MMW om dit pandrecht tot stand te brengen;

  Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
  Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

  Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
  16.1. De vestigingsplaats van MMW is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens MMW moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;


  16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MMW is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;


  16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en MMW gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

  16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

  16.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

  16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

  • Artikel 13. OVERMACHT13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Diva ‘n ons geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Diva ‘n ons niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Diva ‘n ons worden daaronder begrepen;13.3. Diva ‘n ons heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Diva ‘n ons haar verplichtingen had moeten nakomen;13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;13.5. Voor zover Diva ‘n ons ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Diva ‘n ons gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
   14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Diva ‘n ons aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
   14.2. Diva ‘n ons is in de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Diva ‘n ons voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
   14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Diva ‘n ons te leveren. Hij is eveneens verplicht Diva ‘n ons op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Diva ‘n ons om dit pandrecht tot stand te brengen;Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
   Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
   16.1. De vestigingsplaats van Diva ‘n ons is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Diva ‘n ons moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
   16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Diva ‘n ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
   16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Diva ‘n ons gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;16.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
  • tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;5.3. Diva ‘n ons zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Diva ‘n ons tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Diva ‘n ons daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;5.4. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Diva ‘n ons en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;Artikel 6. PRIJZEN
   6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Diva ‘n ons in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;6.2. Indien tijdens de periode van behandeling belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Diva ‘n ons gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;Artikel 7. BETALING
   7.1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;7.2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de wettelijke aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;7.3. In geval van een gezamenlijke opdracht zoals bijvoorbeeld ouderlijk gezag, is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;7.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Diva ‘n ons alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;Artikel 8. PERSOONSGEGEVENSDiva ‘n ons zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De verslagen en dossier behoren in eigendom toe aan Diva ‘n ons zulks op grond van de Auteurswet en m.n. artikel 10. e.v.;Artikel 9. ANNULERING
   9.1. Indien het niet mogelijk is, dat de behandeling op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling Diva ‘n ons hiervan op de hoogte te stellen;9.2. Indien een afgesproken behandeling 24 uur voor deze behandeling wordt geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, wordt 50 % van de behandeling in rekening gebracht bij de wederpartij;9.3. Indien Diva ‘n ons door overmacht, wijziging in de overeenkomst, enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de behandeling kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt;9.4. Indien de behandeling wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade welke Diva ‘n ons lijdt voor rekening van de wederpartij te komen;Artikel 10. KLACHTEN10.1. Klachten over de uitvoering van de behandeling dienen door de wederpartij binnen 2 dagen na voltooiing van de behandeling te worden gemeld aan Diva ‘n ons. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Diva ‘n ons zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclamatie schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Diva ‘n ons in staat is adequaat te reageren;10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Diva ‘n ons te hare keuze respectievelijk een nieuwe behandeling aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;10.3. Reclamatie is niet mogelijk indien:- de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;- in geval van bijwerkingen van tijdelijke aard;- de klacht is ontstaan door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Diva ‘n ons;- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Diva ‘n ons (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING11.1. Diva ‘n ons is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Diva ‘n ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goedegrond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;11.2. Voorts is Diva ‘n ons bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Diva ‘n ons op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Diva ‘n ons de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;11.4. Diva ‘n ons behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  • Artikel 13. OVERMACHT13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Diva ‘n ons geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Diva ‘n ons niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Diva ‘n ons worden daaronder begrepen;13.3. Diva ‘n ons heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Diva ‘n ons haar verplichtingen had moeten nakomen;13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;13.5. Voor zover Diva ‘n ons ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Diva ‘n ons gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
   14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Diva ‘n ons aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
   14.2. Diva ‘n ons is in de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Diva ‘n ons voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
   14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Diva ‘n ons te leveren. Hij is eveneens verplicht Diva ‘n ons op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Diva ‘n ons om dit pandrecht tot stand te brengen;Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
   Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
   16.1. De vestigingsplaats van Diva ‘n ons is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Diva ‘n ons moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
   16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Diva ‘n ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
   16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Diva ‘n ons gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;16.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold t

  Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

  …or something like this:

  The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

  As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

×

Hallo!

Stel gerust je vragen via Whatsapp of stuur een email naar: info@mirsmagischewereld.nl

×